START


Välkommen!


Här hit­tar du doku­men­ta­tion från oli­ka alter­na­ti­va pro­jekt, expe­ri­men­tell arke­o­lo­gi, livs­stil, även­tyr, utfors­kan­de av uto­pi­er med mera från 1900-talet – samt forsk­ning och tan­kar om det­ta. En del är fort­fa­ran­de livs­kra­figt. Det hand­lar om män­ni­skor som lever ut sina dröm­mar och visioner.

Många söker sina röt­ter och enkla­re sätt att leva – i och med natu­ren. Det expe­ri­men­te­ras med red­skap och bygg­na­der. Hästar, höns och hun­dar. Odlingar och ogräs­rens­ning. Resor till sjöss och över land. Det hand­lar om män­ni­skor som söker kon­takt med and­ra – om vän­skap och kärlek.

Det är klart att doku­men­ta­tion från “hela” Alternativrörelsen var­ken finns med här eller ens skul­le få plats.

Utforska inne­hål­let under rubri­ker­na i menyn! Längre ner fin­ner du oli­ka artik­lar med berät­tel­ser bil­der och annat. 

Tänk: allt har inte prö­vats än. Se där­för des­sa uttryck som inspi­ra­tion. Allt är möj­ligt. Lev din utopi!

Du som var med, hör av dig med tips på sådant du sak­nar. Bidra gär­na med bil­der och berättelser.

Generic selectors
Endast exak­ta matchningar 
Sök i rubriker 
Sök i innehåll 
Post Type Selectors
post 
page 

SENAST UPPLAGT

Med Havörn i Österled 1992 del 2

Med Havörn i Österled 1992
del 2 Detta är and­ra delen av berät­tel­sen om viking­a­skep­pets Havørns resa från Östersjön till Miklagård (nuva­ran­de Istanbul). För text och bil­der står Jon …

Karavanen en “Crossroad”
av Stefan Jedland

KARAVANEN
– en “Crossroad“
av Stefan Jedland Han talar ibland om hur han kom­mer till ”Crossroads”. Det kan vara livsval han får göra men ock­så rent kon­kre­ta plat­ser där han får …

Patrik Engström

Patrik Engström
– en stor dröm­fång­a­re Han var en stor inpi­ra­tör för de som var med på Karavanen 1978, inte minst för de som kör­de med häst och vagn. Hans …

Fösingefilmen

Filmen om Fösingsmåla
Del 1 & 2 foto och klipp­ning:
Svein Bertheussen Under någ­ra år mel­lan 1970-talet slut och bör­jan av 1980-talet bod­de Svein Bertheussen på Fösingsmåla gård. Utöver hans del­ta­gan­de …

Ingen vräkning 1978

Ingen vräk­ning 1978
– om Yvonne Liljefors enga­ge­mang för kol­lek­ti­vet Fösingsmåla-kol­lek­ti­vet var inte ett halv­år gam­malt. Kring jul 1977 tog kol­lek­ti­vet över går­den och en del av verk­sam­he­ten efter …

Karavane-festival 1978

Karavane-fes­ti­val på Christiania Percy Anderson berät­tar om hur Vagnsfolket drog över två vag­nar från Moder Jord till frista­den Chistiania. Tillsammans med gäng­et på Psyak-huset anord­na­de de en “Karavane-fes­ti­val” medan …

Karavanen 1978 – En karta

Karavanen på kar­tan Det fanns ing­en Google Maps 1978. För det mesta hade vi kar­tor och så frå­ga­de vi oss fram. De bäs­ta kar­tor­na var de topo­gra­fis­ka. På des­sa …

Ett myggnät till fönstret – med Jon Liljefors

Ett mygg­nät till fönst­ret – med Jon Liljefors …

TIDIGARE UPPLAGT

Händelser vid debatten – kritiken av kritiken av kritiken

Händelser vid debat­ten – kri­ti­ken av kri­ti­ken av kri­ti­ken Under …

Den Fria Kommunen

Den Fria Kommunen En “pro­gram­för­kla­ring” sam­man­ställ­des av Kollektivet Bostället i …

Karavanen – bilderna

Bilder från Karavanen 1978 Bilderna är här sor­te­ra­de i grup­per …

Jordjus – Jordfondens skiva

Hör här låtar från ski­van Jordljus Mer infor­ma­tion och bil­der …

Fösingsmåla – kollektivet och hästafolket

Patrik drog nog ald­rig rik­tigt jämt med mar­kä­ga­ren. Att han …

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta …
Bosse Katten i Båten, foto: Benny Hellberg

En Fösing: Bosse katten

BOSSE KATTEN: EN SANN FÖSING Bosse “Katten” Gustavsson ingick i …

UTOPI I PRAKTIKEN av Kristoffer Ekberg

Utopi i prak­ti­ken – alter­na­tiv­rö­rel­sen i forsk­ning­en Kristoffer Ekberg pub­li­ce­ra­de …
Nordisk tingmöte på Fösingsmåla 1992

Fösingsmåla – ett Tingmöte 1992

Tingmöte på Fösingsmåla 1992 Alternativrörelsen var gans­ka löst sam­man­satt. Gemenskapen …

Fösingsmåla gård – sångerna

FÖSINGSMÅLA GÅRD – SÅNGERNA Många var “jam­men”. På fes­ter­na under­höll …

Lofoten 1982–1983

Fiske och liv på Lofoten Bilder och min­nen från en …

Med Havörn i Österled 1992

Med Havörn i Österled 1992 axplock ur Jon Liljefors banan­lå­dor …

Moder Jord
av Percy Andersson

Moder Jord av Percy Andersson Vi har länge talat om …

Karavanen – av Dag Persson

“Sanningen om Karavanen?” av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är …

Webbplatsen utveck­las hela tiden med mer tex­ter och bil­der.
Hör av dig med din berät­tel­se!
Använd kon­takt­for­mu­lä­ret.
Varma hälsningar – Dag, redaktör

Webbplatsen pro­du­ce­ras av Fri Press för­lag. Du kan stöd­ja verk­sam­he­ten genom ett bok­köp. Se vår utgiv­ning på www.fripress.se.