START


Välkommen!


Utforska innehållet under rubrikerna i menyn!
En kort inledning här nedan.

Här hit­tar du doku­men­ta­tion från oli­ka alter­na­ti­va pro­jekt, expe­ri­men­tell arke­o­lo­gi, livs­stil, även­tyr, utfors­kan­de av uto­pi­er med mera från 1900-talet – samt forsk­ning och tan­kar om det­ta. En del är fort­fa­ran­de livs­kra­figt. Det hand­lar om män­ni­skor som lever ut sina dröm­mar och visioner.

Många söker sina röt­ter och enkla­re sätt att leva – i och med natu­ren. Det expe­ri­men­te­ras med red­skap och bygg­na­der. Hästar, höns och hun­dar. Odlingar och ogräs­rens­ning. Resor till sjöss och över land. Det hand­lar om män­ni­skor som söker kon­takt med and­ra – om vän­skap och kärlek.

Det är klart att doku­men­ta­tion från “hela” Alternativrörelsen var­ken finns med här eller ens skul­le få plats.

Du som var med, hör av dig med tips på sådant du sak­nar. Bidra gär­na med bil­der och berättelser.

Tänk: allt har inte prö­vats än. Se där­för des­sa uttryck som inspi­ra­tion. Allt är möj­ligt. Lev din utopi!


SENAST UPPLAGT

Händelser vid debatten – kritiken av kritiken av kritiken

Händelser vid debat­ten – kri­ti­ken av kri­ti­ken av kri­ti­ken
Under rubri­ken “Så har sex och flum präg­lat synen på kol­lek­ti­ven” i Dagens Nyheter, sön­dag 26 feb 2023 för­sö­ker …
LÄS MER …

Den Fria Kommunen

Den Fria Kommunen En “pro­gram­för­kla­ring” sam­man­ställ­des av Kollektivet Bostället i Biskopsvrak utan­för Örebro 1975. Utöver en besätt­ning av mjök­get­ter och grön­saks­od­ling­ar drev de en vege­ta­risk restau­rang i Örebro, Gröda …
LÄS MER …

Webbplatsen utveck­las hela tiden med mer tex­ter och bil­der.
Hör av dig med bil­der, berät­tel­ser och tan­kar om webb­plat­sen.
Använd kon­takt­for­mu­lä­ret.
Varma hälsningar – Dag, redaktör

Webbplatsen pro­du­ce­ras av Fri Press för­lag. Du kan stöd­ja verk­sam­he­ten genom ett bok­köp. Se vår utgiv­ning på www.fripress.se.