Lofoten 1982–1983


Fiske och liv på Lofoten

Bilder och minnen från en svunnen epok

Lofotfisket har en lång histo­ria. Det har varit bety­dan­de för lokal­be­folk­ning­en sedan urmin­nes tider och redan på 1000-talet blev torr­fis­ken en bety­dan­de han­dels­va­ra. I bör­jan av 1300-talet expor­te­ra­des uppe­mot 3000 ton årli­gen. Av poli­tis­ka orsa­ker gick expor­ten ned under medel­ti­den. (Läs mer på Norska Wikipedia.)

Fisken är en torsk­fisk och kal­las Skrei. Den lever mesta­dels under året i mer nord­li­ga far­vat­ten som Barentshav. Under sen­vin­tern och våren tar den sig ned till Västfjorden som lig­ger mel­lan Lofoten och det nors­ka fast­lan­det där den leker på den så kal­la­de “eggen”, kan­ten mel­len det grun­da­re och de dju­pa­re vatt­nen, där tem­pe­ra­tur och salt­halt är gynnsam.

Även om Lofotfisket har kom­mit att regle­ras för artens över­lev­nad åter­kom­mer fis­ka­re var­je år för att fånga så myc­ket det går, och som de får. Fångsmetoderna är med nät, krok och snur­re­vad. Den sena­re är hårt regle­rad eftersom det på bara ett “kast” kan inbringa lika myc­ket fisk som en mind­re båt kan häm­ta under hela säsong­en. Fiske med trål är av sam­mal skäl inte tillå­tet alls.

Till tra­di­tio­nen hör ock­så att hyra en så kal­lad “ror­bua”. Ett enkla­re hus i anslut­ning till fis­ke­ham­nen. Förhållande var enk­la och knap­past bekvä­ma, men kanske ett bätt­re alter­na­tiv än att sova ombord.

BILD 1

Lockande äventyr

Johan Bojer kom 1921 ut med boken Den sid­s­te viking, på svens­ka Den sis­te viking­en (Atlantis 1979). Det är en även­tyr­lig histo­ria där vi får föl­ja någ­ra fis­ka­re i öppen båt och hur de käm­par hav och vind med bara segel och åror, i stark kon­kur­rens med alla and­ra som tagit sig till Lofoten för att prö­va lyc­kan. Boken skid­rar ock­så det blir strid med de stör­re och ång­driv­na far­ty­gen i Slaget i Trollfjorden.

Under 1970 och 80-talen blev det popu­lärt bland någ­ra, främst yng­re män men ock­så kvin­nor, att prö­va lyc­kan på Lofoten. Gick det inte att få plats på en fis­ke­båt fanns goda möj­lig­he­ter att job­ba på något fisk­bruk. Några kom ock­så från fjär­ran länder.

Nästan alla bil­der­na här är tag­na av Sören Engzell under Lofotfisket i Stene 1983. Jag själv kom dit året innan till­sam­mans med Catharina och våra två barn. Skepparen Leif Johansen på Falken, en dansk­byggd kut­ter från 1924 utrus­tad med en ency­lind­rig motor från 1950-talet var inte främ­man­de med att ha svens­kar ombord. Det hade han gjort under fle­ra år även om and­ra fis­ka­re tyck­te han var kons­tig och kanske dum. Svenskar stod inte högt i kurs men visa­de det sig att man sköt­te sig kun­de man kom­ma att accep­te­ras av flera.

BILD 1

Påväg hem i höjd med Äsøa. Vi hade ännu en dag fått vän­da om när inte nat­tens kuling velat läg­ga sig.


Fem år tidi­ga­re var Jon Liljefors besätt­nings­man på Falken. (Se ock­så om Med Havörn i Österled 1992och om Aluett.) 1982 på som­ma­ren kom Leif Johansen och häl­sa­de på Jon och den­nes familj i Blekinge. Där träf­fa­de jag honom och frå­gan om han hade plats på båten slank ur mig. När Leif var hem­kom­men till Stene ring­de han upp och häl­sa­de mig väl­kom­men redan sam­ma höst.

Familj och hund fick föl­ja med. En moder­ni­se­rad ror­bua stod till vårt för­fo­gan­de. Hösten var min läro­tid. Jag fick lära mig båten och vi fis­ka­de både med nät, lina och pilk. Catharina fick prö­va på livet som fis­kar­hust­ru i den lil­la ror­bu­an som stod på ben ut i havet. Dasset, ock­så det­ta på ben, sköt­tes av tid­vatt­net som tid­vis väx­la­de med över tre meter. Den halv­au­to­ma­tis­ka tvätt­ma­ski­nen stod på gång­en, en oupp­värmd del av buan. Färskvatten som kom från fjäl­let Stenetind häm­ta­des från en slang som hala­des upp ur sjön där den låg för att inte fry­sa. I buan höll vi vär­men med en olje­ka­min, sov gjor­de vi under plåt­ta­ket på sov­lof­tet. Måsarna tyck­te nog att det lät trev­ligt när de hop­pa­de omkring på taket om söndagsmorgnarna.

BILD 1

På bil­den ses Leifs “agn­ar­bua”, fis­ke­bod. I bak­grun­den till höger ror­bu­an vi bod­de i. Där skym­tar ock­så buan där Jens och Sören bodde.


Allt fis­ke regle­ras av kvo­ter och hur myc­ket var och en skul­le till­go­do­räk­na sig av fångsten räk­nas i “lot­ter”. Detta gäll­de ock­så sill­fis­ket och för att vi skul­le kun­na bär­ga så myc­ket som möj­ligt och kun­na avytt­ra det lag­ligt, mönst­ra­de Leif på både hust­run Vera, sin älds­te son och Catharina. Makrillgarnen var rela­tivt stor­mas­ki­ga och skul­le på så sätt fånga den störs­ta sil­len vil­ken gav ett hög­re kilo­pris. Barnen fick ock­så föl­ja med och vi tuf­fa­de upp någon tim­me norr om Stamsund. Garnen för­sed­des med flö­ten av tju­go­fem­li­ters plast­dun­kar. Vi sat­te dem i en skyd­dad vik gans­ka långt in mel­lan kob­bar och skär. Tidigare under hös­ten när vi fis­kat inom­skärs, var det inte ovan­ligt att där satt en och annan sill i gar­nen även om det inte var dem vi var ute efter. Vi sat­te de fyra gar­nen – till­sam­mans kanske åttio meter och styr­de kosan hemåt. Men innan vi hann bort dök dun­kar­na. Det var som om det var en val som tagit dem med sig i dju­pet. Men inte. De gup­pa­de strax upp och väl fram­me för att kika på dem – det var gans­ka grunt – tyck­te vi oss skön­ja att det satt något glitt­ra­de i dem. Meningen var att vi skul­le gå dit näs­ta mor­gon men nu var det bara att dra upp dem för att se om det var någon sill. De var så ful­la att det bit­vis inte ver­ka­de vara en mas­ka ledig. Vi håll på att ta ur gar­nen ända till det mör­kan­de och däc­ket var över­sväm­mat med sill. Fiskelådorna räck­te inte till på långa vägar. Vi tuf­fa­de hem, läm­na­de kvin­nor och barn, las­ta­de ombord fler fis­kelå­dor och fort­sat­te till sal­te­ri­et i Ballstad. Hela turen dit som tog en tre­kvart var jag sys­sel­satt med att skyff­la sill i lådor. Där var nog någon låda mer än det bor­de men det läs­te sig som många and­ra affä­rer mel­lan fis­ka­re och bruks­ä­ga­re. Det årets sill­fis­ke var allt­så avkla­rat på en dag.

BILD 1

På bryg­gan utan­för buan age­rar Snälle-Stefan som var på besök till­sam­mans med Vidar, Catharina, Karin och hun­den Ganäsh fis­kar­fa­milj för någ­ra turis­ter från den frans­ka sta­den Colmar.


Julen 1982 fira­de den lil­la fis­kar­fa­mil­jen hem­ma i Sverige. Med på tåget till­ba­ka var då ock­så Jens Möllholm och Sören Engzell. I Narvik tar vi lokal­bå­ten Skogø till Svolvear för byte till Hurtigrutten. Priset för “lokal­bil­jet­ter” på den tiden skil­de sig från det turis­ter beta­lar för en läng­re tripp med de fasio­nab­la kryss­nings­far­ty­gen. En “håll­plats” söder ut i Stamsund blev det dags att kli­va iland igen.

Vi blir häm­ta­de med bil och de nytill­kom­na besätt­nings­med­lem­mar­na blir inkvar­te­ra­de i sin bua vol­ken mer lik­nar dem i äld­re tider.

BILD 1

Interiörbild från Jens och Sörens bua. Det var till att elda i kami­nen när den elekt­ris­ka stöd­vär­me inte räck­te till.

BILD 1

Jens hål­lan­de en “två-nät­ter­storsk”. Nattstånden fisk var mer eller mind­re levan­de när vi drog dem ombord.

BILD 1

Sören vid drag­ni­gen. Näten vin­ja­des upp över en hyd­ral­dri­ven kaps­tan och fös­tes akter ut i en rän­na i takt med att fis­ken “tina­des av”, tog loss ur näten. I bak­grun­den står Leif och Dag.


Det tra­di­tio­nel­la vår-vin­ter-fis­ket kom­mer igång så snart skrei­en tagit sig in i Västfjorden för att leka. Nu var vi fyra i besätt­ning­en och Jens och Sören skul­le sät­ta sig in i hur fis­ket gick till. Innan det rik­tigt kom igång gjor­de vi någ­ra kor­ta­re turer för att prö­va på. Två av des­sa kom sär­skilt att sät­ta sina spår:

Vi hade just dra­git upp gar­nen ur sjön. Där blev inte mer än någ­ra ynk­li­ga fis­kar och gar­nen fick föl­ja med till­ba­ka då Leif inte ansåg att där inte var lönt att sät­ta ut dem igen. Vi hade inte mer än tuf­fat oss hemåt för­rän en ordent­lig mot­vind bör­ja­de ta i. Vanligtvis betyd­de det inte så myc­ket eftersom det var från­lands­vind och sjön då inte hun­nit tor­na upp sig så myc­ket. Men fall­vin­den från Steinetind, det 500 meter höga fjäl­let vid vår hem­ma­hamn, tryck­te upp enor­ma vågor. Det kän­des overk­ligt och det som van­ligt­vis bru­ka­de ta tju­go minu­ter visa­de sig till sist ta över två tim­mar som vi stod där alla tre ihop­ku­ra­de i styrhuset.

   “Någon får dra igen lugar­dör­ra!” säger Leif. Någon blev jag som beord­ra­des att invän­ta Leifs klar­tec­ken för att ta mig över däc­ket som vid var­je våg vi bröt för­vand­la­des till ett vågrätt vat­ten­fall. Kommandot kom, styr­hus­dör­ren slogs upp och jag tog mig de få ste­gen över däck där jag pre­cis hann huka mig in under kap­pen till lugar­lej­darn innan näs­ta sjö vräk­te in. Just som jag skul­le dra igen och has­pa dör­ren fick jag syn på våra rädd­nings­dräk­ter i en över­slaf där nere. Jag sträck­te mig ner, grep­pa­de en och höll upp den så att Leif skul­le se den. Hans blick som hela tiden var rik­tad för över, sänk­tes för ett ögon­blick mot mig. Men han ska­ka­de på huvu­det och jag stäng­de för att så stå kvar under kap­pen och invän­ta det kor­ta uppe­hål­let mel­lan två över­skölj­ning­ar. Leif ska­ka­de på huvu­det någ­ra gång­er till så att jag skul­le begri­pa att jag fick vän­ta. Så kom nick­ning­en och jag tog språng­en till­ba­ka mot styr­hu­set. Jens och Sören öpp­na­de dör­ren och med sta­di­ga grepp om min regn­rock drog de mig in just som den föl­ja­de vågen för­sök­te ta tag i mig om benen. 

En betyd­ligt lug­na­re färd mot land. Jag och Sören nju­ter i efter­mid­dags­so­len. Steinetind i bakgrunden.

Kolla på bilderna!


Lofoten i hårt väder


Lofoten – på land