Karavanen 1978Utforska de olika posterna nedan!
Först en kort inledning:

KARAVANEN 1978

Karavanen var en resa som ett antal per­so­ner gjor­de som­ma­ren 1978. Det fanns två huvud­grup­per: de som res­te med häst och vagn och de som res­te med trak­to­rer, last­bi­lar och vag­nar. Målet var att dels mani­fe­ste­ra ett alter­na­tivt sätt att leva – noma­di­se­ran­det – och dels att hit­ta en plats att slå sig ner på. Man kan gott säga att det­ta var bör­jan på ett full­ska­le­ex­pe­ri­ment i den så kal­la­de Alternativrörelsens anda. Flera pro­jekt med lik­nan­de inrikt­ning star­ta­des både för och efter Karavanen.

 

På ett eller annat sätt skul­le de fin­na ett styc­ke mark, med eller utan bygg­na­der och där eta­ble­ra sig, odla sin mat och så myc­ket det kun­de pro­du­ce­ra sådant de behöv­de för att överleva. 

Deltagarnas bakom­lig­gan­de tan­kar lik­nar i myc­ket de som kom till uttryck i pam­flet­ten “Den fria kom­mu­nen” vil­ken kom­mer att pub­li­ce­ras här vad det lider.

Här finns berät­tel­ser­na om “Hästafolket”, “Vagnsfolket” och hur män­ni­skor­na fann varand­ra, om resan och vad som hän­de sedan.

 

BILDER & BERÄTTELSER & SÅNGER

OBS! Något av inläg­gen sak­nar bil­der men de upp­da­te­ras underhand.

Karavanen en “Crossroad”
av Stefan Jedland

KARAVANEN– en “Crossroad“av Stefan Jedland Han talar ibland om hur han kom­mer till ”Crossroads”. Det kan vara livsval han får …

Patrik Engström

Patrik Engström– en stor dröm­fång­a­re Han var en stor inpi­ra­tör för de som var med på Karavanen 1978, inte minst …

Karavane-festival 1978

Karavane-fes­ti­val på Christiania Percy Anderson berät­tar om hur Vagnsfolket drog över två vag­nar från Moder Jord till frista­den Chistiania. Tillsammans …

Karavanen 1978 – En karta

Karavanen på kar­tan Det fanns ing­en Google Maps 1978. För det mesta hade vi kar­tor och så frå­ga­de vi oss …

Karavanen – bilderna

Bilder från Karavanen 1978 Bilderna är här sor­te­ra­de i grup­per. Välkommen att kom­men­te­ra. Var du själv med så skriv gär­na …

Jordjus – Jordfondens skiva

Hör här låtar från ski­van Jordljus Mer infor­ma­tion och bil­der kom­mer. Omslaget till ski­van som spe­la­des in i Saltsjöbaden …

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen kara­van med häst och vagn. Målet för …

UTOPI I PRAKTIKEN av Kristoffer Ekberg

Utopi i prak­ti­ken – alter­na­tiv­rö­rel­sen i forsk­ning­en Kristoffer Ekberg pub­li­ce­ra­de hös­ten 2016 i sin avhand­ling Mellan flykt och för­änd­ring – …

Karavanen – av Dag Persson

“Sanningen om Karavanen?” av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är svår att här­le­da. Eller inte? Historien kan berät­tas på oli­ka …