UTOPI I PRAKTIKEN av Kristoffer Ekberg


Utopi i praktiken – alternativrörelsen i forskningen

Kristoffer Ekberg pub­li­ce­ra­de hös­ten 2016 i sin avhand­ling Mellan flykt och för­änd­ring – Utopiskt plats­ska­pan­de i 1970-talets alter­na­ti­va mil­jö.

Ekberg sät­ter lev­nads­ex­pe­ri­ment och pro­jekt som Karavanen i ett stör­re sam­man­hang och under­sö­ker hur vi kom­mu­ni­ce­ra­de våra idéer och hur vi spred dem till omvärl­den. Ekberg under­sö­ker inte bara Karavanen utan ock­så “Den fria kom­mu­nen”, flyg­fält­soc­ku­pa­tio­ner, Taråberg med fle­ra alter­na­ti­va miljöer.

“Att age­ra uto­piskt är att ifrå­ga­sät­ta saker­nas nuva­ran­de till­stånd, age­ran­det utgör en kri­tik där bris­ter­na i det exi­ste­ran­de upp­märk­sam­mas. Jag har argu­men­te­rat för att uto­pis­men ock­så mås­te arti­ku­le­ra inne­håll i det som öns­kas och mot­sätt­ning­ar till det som ska läm­nas”, skri­ver han.

Omslaget till 'Mellan flykt och förändring – Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö' av Kristoffer Ekberg
Ur 'Mellan flykt och förändring – Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö' av Kristoffer Ekberg