TILL SJÖSS


TILL SJÖSS


Utforska de olika posterna nedan!
Först en kort inledning:

Experiment och äventyr på vatten

Många av de expe­ri­ment män­ni­skor i “alter­na­tiv­rö­rel­sen” gjor­de hade histo­risk anknyt­ning. Visst roman­ti­se­ra­des det frisk men en dri­van­de orsak var att sökan­det efter “låg­tek­no­lo­gis­ka” lös­ning­ar för odling, till­verk­ning av red­skap, verk­tyg, klä­der, trans­por­ter etce­te­ra. Äldre meto­der prö­va­des inte bara på land utan ock­så till sjöss.

Också den­na sidan kom­mer att fyl­las på:)


Med Havörn i Österled 1992 del 2

Med Havörn i Österled 1992 del 2 Detta är and­ra delen av berät­tel­sen om viking­a­skep­pets Havørns resa från Östersjön till Miklagård (nuva­ran­de Istanbul). För text och bil­der står Jon Liljefors …

Lofoten 1982–1983

Fiske och liv på Lofoten Bilder och min­nen från en svun­nen epok Lofotfisket har en lång histo­ria. Det har varit bety­dan­de för lokal­be­folk­ning­en sedan urmin­nes tider och redan på 1000-talet …

Med Havörn i Österled 1992

Med Havörn i Österled 1992 axplock ur Jon Liljefors banan­lå­dor Havørn är en 2/3‑kopia av Gokstaskeppet och var det förs­ta viking­skepp som sedan kanske 1000 år gjor­de resan från Östersjön …