Den Fria Kommunen


Den Fria Kommunen

En “pro­gram­för­kla­ring” sam­man­ställ­des av Kollektivet Bostället i Biskopsvrak utan­för Örebro 1975. Utöver en besätt­ning av mjök­get­ter och grön­saks­od­ling­ar drev de en vege­ta­risk restau­rang i Örebro, Gröda som föda, van­li­gen kal­lad “Grödan”.

ur inledningen:

Med “vi” menas i fort­sätt­ning­en alla, som omfat­tar, de här for­mu­le­ra­de idéer­na. Vi syf­tar till att för­verk­li­ga en själv­för­sör­jan­de och själv­be­stäm­man­de fri kommnun för en befolk­ning av ung. 500 — 1500 män­ni­skor. Härtill krävs ett ter­ri­to­ri­um, till­räck­ligt stort, men inte stör­re än att för­sör­ja 1500 män­ni­skor med alla livs­för­nö­den­he­ter. Områdats stor­lek bestämms av dess kvaliteter.

 

Under 1970-talet sam­la­des män­ni­skor vid fle­ra till­fäl­len på oli­ka stäl­len för att för­sö­ka hit­ta plat­sen och eta­ble­ra en “fri kom­mun”. Samlingarna inne­bar ibland utflyk­ter till oli­ka plat­ser som kun­de vara aktu­el­la. Skriften Den fria kom­mu­nen var nog inte känd av alla ini­ti­a­tiv­ta­ga­re men den fanns med vid någ­ra projekt.

Minns du något av detta? Har du bilder?

Skriv och berätta!

(Kontaktformulär hittar du via menyn där uppe.)