Fösingefilmen


Filmen om Fösingsmåla
Del 1 & 2

foto och klippning:
Svein Bertheussen

Under någ­ra år mel­lan 1970-talet slut och bör­jan av 1980-talet bod­de Svein Bertheussen på Fösingsmåla gård. Utöver hans del­ta­gan­de i de dag­li­ga syss­lor­na och sköt­seln av sin häst Saba fil­ma­de han sce­ner livet på gården.

Tekniken var enkel men till­sam­mans med “scre­e­na­de” repor­ta­ge­klipp från media och still­bil­der ska­pa­de han ett vik­tigt tids­do­kum­net för de som har bott på Fösingsmåla eller de som på annat sätt bli­vit bekant med män­ni­skor­na där.

Idag 28 okto­ber 2023 nåd­des vi av beske­det att Svein läm­nat jor­de­li­vet. Han var all­tid lyss­na­de, all­tid beständ men all­tid vän­lig. Han spe­la­de gitarr, inspi­re­ra­de och instru­e­ra­de and­ra att spe­la diver­se instru­ment. Våra jam­ses­sion kun­de vara långt in på nat­ten – i stor­stu­gan eller vid en läger­eld någonstans.

Första gång­en han hör­de talas om Fösingsmåla var då Jon Liljefors dök upp i Harstad hem­ma i Norge. “Om någon skul­le pas­sa i kol­lek­ti­vet där, så är det Svein”, berät­tar Jon. Jag, Dag, minns sär­skilt de lång­sam­ma skogs­tu­rer­na på häst­ryg­gen i de mör­ka kväl­lar­na på grän­sen mel­lan Blekinge och Sagans land.

Svein töm­kör Saba vid potatislandet