Karavanen – bilderna

Bilder från Karavanen 1978 Bilderna är här sor­te­ra­de i grup­per. Välkommen att kom­men­te­ra. Var du själv med så skriv gär­na någ­ra rader om dina min­nen.På kon­takt­si­dan (länk i menyn) går det lät­ta att skic­ka med­de­lan­de. Karavanförberedelser på Fösingsmåla Karavanen har läger vid Kvarnbäcken.På Linneryds gam­la mark­nads­plats till­sam­mans med hant­verks­för­e­ning­en “Mörka Smålande”. Bilder från den häst­drag­na delen av Karavanen Bilder från […]

Read more

Fösingsmåla – kollektivet och hästafolket

Patrik drog nog ald­rig rik­tigt jämt med mar­kä­ga­ren. Att han häm­ta­de ved hur som helst och lät häs­tar­na löpa fritt på bete var ing­et som kyr­kan tyck­te om. Så kom det sig att en avstyc­kad gård inte långt bort blev till salu: Lilla Årsjömåla. På fas­tig­he­ten fanns ock­så ett runt dass där ett stort säll­skap kun­de uträt­ta sina behov samtidigt. […]

Read more

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen kara­van med häst och vagn. Målet för deras resa var Seyshellerna. Nog skul­le de behö­va fär­das över vat­ten ock­så men iväg kom de. Med sig på resan hade de ock­så söner­na Johan och Oskar. Deras vagn drogs av de tapp­ra Shetlandsponnierna Kim och Gordon. Förberedelserna var nogranna. […]

Read more

En Fösing: Bosse katten

BOSSE KATTEN: EN SANN FÖSING Bosse “Katten” Gustavsson ingick i ett sam­man­hang. Allt ifrån sin ung­dom var han på oli­ka sätt enga­ge­rad i oli­ka alter­na­ti­va pro­jekt. Han bod­de peri­od­vis kol­lek­tivt och skaf­fa­de sig genom åren ett stort kon­takt­nät. Alla som lär­de kän­na honom fick ock­så kän­na av hans hjälp­sam­het. Han bidrog all­tid med kun­skap, idéer och lös­ning­ar. Och han var […]

Read more

Fösingsmåla – ett Tingmöte 1992

Tingmöte på Fösingsmåla 1992 Alternativrörelsen var gans­ka löst sam­man­satt. Gemenskapen byg­ge på vän­skap, eldsjä­lar och idéer som skul­le prak­ti­se­ras. En typ av gemen­skap är – för den finns fort­fa­ran­de – Tingmötena. Dessa anord­nas årli­gen, ibland två gång­er om året. De sam­la­de män­ni­skor från Norden, Europa och hela värl­den. Vid ting­mö­te­na hålls sam­tal om natu­rens kraf­ter och hur vi små människor […]

Read more

Fösingsmåla gård – sångerna

FÖSINGSMÅLA GÅRD – SÅNGERNA Många var “jam­men”. På fes­ter­na under­höll vi varand­ra med många gång­er impro­vi­se­ra­de sång­er till ankom­pan­je­mang av trum­mor, gitarr, man­do­lin, flöjt och annat som det gick att få fram ljud ifrån. Vissa tex­ter fast­na­de vi för. “Jag lyder under ing­en” skrek ju urfö­sing­en Mats Fösse enligt säg­nen. Berättelsen blev ton­satt av Svein Berteusen i sam­band med att kollektivet […]

Read more

Lofoten 1982–1983

Fiske och liv på Lofoten Bilder och min­nen från en svun­nen epok Lofotfisket har en lång histo­ria. Det har varit bety­dan­de för lokal­be­folk­ning­en sedan urmin­nes tider och redan på 1000-talet blev torr­fis­ken en bety­dan­de han­dels­va­ra. I bör­jan av 1300-talet expor­te­ra­des uppe­mot 3000 ton årli­gen. Av poli­tis­ka orsa­ker gick expor­ten ned under medel­ti­den. (Läs mer på Norska Wikipedia.) Fisken är en […]

Read more

Med Havörn i Österled 1992

Med Havörn i Österled 1992 axplock ur Jon Liljefors banan­lå­dor Havørn är en 2/3‑kopia av Gokstaskeppet och var det förs­ta viking­skepp som sedan kanske 1000 år gjor­de resan från Östersjön och Finska viken till Ladoga, Novgorod, Kiev, Svarta havet och Miklagård (Istanbul). Det var 16 meter långt och expe­di­tions­le­da­re var Thor Engøy. Ombord fanns ock­så Jon Liljefors och det är […]

Read more
1 2 3