Patrik Engström

Se någ­ra bil­der här. Fler rela­te­ra­de hit­tar du på sidor­na Fösingsmåla och Karavanen. Klicka för för­sto­ring och bildspel.

Read more

Karavanen – bilderna

Bilder från Karavanen 1978 Bilderna är här sor­te­ra­de i grup­per. Välkommen att kom­men­te­ra. Var du själv med så skriv gär­na någ­ra rader om dina min­nen.På kon­takt­si­dan (länk i menyn) går det lät­ta att skic­ka med­de­lan­de. Karavanförberedelser på Fösingsmåla Karavanen har läger vid Kvarnbäcken.På Linneryds gam­la mark­nads­plats till­sam­mans med hant­verks­för­e­ning­en “Mörka Smålande”. Bilder från den häst­drag­na delen av Karavanen Bilder från […]

Read more

Olov & Birgittas Hästresa

Olov & Birgittas Hästresa 1980 före­tog Olov Thaung och Birgitta Håkansson en egen kara­van med häst och vagn. Målet för deras resa var Seyshellerna. Nog skul­le de behö­va fär­das över vat­ten ock­så men iväg kom de. Med sig på resan hade de ock­så söner­na Johan och Oskar. Deras vagn drogs av de tapp­ra Shetlandsponnierna Kim och Gordon. Förberedelserna var nogranna. […]

Read more

Karavanen – av Dag Persson

“Sanningen om Karavanen?” av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är svår att här­le­da. Eller inte? Historien kan berät­tas på oli­ka sätt. Ibland delas min­ne­na och i gläd­je. En annan gång väc­ker de käns­lor som någon för­sökt att glöm­ma. Det här är ett för­sök till en kort, något avska­lad beskriv­ning. Det fanns oli­ka “falang­er” av Karavanen. En som gjor­de en motordriven […]

Read more