Lofoten 1982–1983

Fiske och liv på Lofoten Bilder och min­nen från en svun­nen epok Lofotfisket har en lång histo­ria. Det har varit bety­dan­de för lokal­be­folk­ning­en sedan urmin­nes tider och redan på 1000-talet blev torr­fis­ken en bety­dan­de han­dels­va­ra. I bör­jan av 1300-talet expor­te­ra­des uppe­mot 3000 ton årli­gen. Av poli­tis­ka orsa­ker gick expor­ten ned under medel­ti­den. (Läs mer på Norska Wikipedia.) Fisken är en […]

Read more

Med Havörn i Österled 1992

Med Havörn i Österled 1992 axplock ur Jon Liljefors banan­lå­dor Havørn är en 2/3‑kopia av Gokstaskeppet och var det förs­ta viking­skepp som sedan kanske 1000 år gjor­de resan från Östersjön och Finska viken till Ladoga, Novgorod, Kiev, Svarta havet och Miklagård (Istanbul). Det var 16 meter långt och expe­di­tions­le­da­re var Thor Engøy. Ombord fanns ock­så Jon Liljefors och det är […]

Read more

Moder Jord
av Percy Andersson

Moder Jord av Percy Andersson Vi har länge talat om att berät­ta vår histo­ria. Men dagar­na går och vi lever våra liv istäl­let för att berät­ta om dem. Det är bra. Men vår histo­ria är ock­så bra. Vi skall berät­ta vår histo­ria. Berättelsen om Moder Jord & Söner får bör­ja då ett gul­nat doku­ment av en “till­fäl­lig­het” hit­tas i en […]

Read more

Karavanen – av Dag Persson

“Sanningen om Karavanen?” av Dag Persson Upprinnelsen till Karavanen är svår att här­le­da. Eller inte? Historien kan berät­tas på oli­ka sätt. Ibland delas min­ne­na och i gläd­je. En annan gång väc­ker de käns­lor som någon för­sökt att glöm­ma. Det här är ett för­sök till en kort, något avska­lad beskriv­ning. Det fanns oli­ka “falang­er” av Karavanen. En som gjor­de en motordriven […]

Read more
1 2